Salg og
leverings-
betingelser

Vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg fra MAKE!Graphics AS med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.

Definisjoner

MAKE!Graphics betyr MAKE!Graphics AS, Orgnr. 920415326, inkludert filialer og datterselskaper. Hvis salget omfatter levering fra MAKE!Graphics underleverandører, gjelder MAKE!Graphics vilkår og betingelser for disse leveransene også. Kunde betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller varer fra MAKE!Graphics.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Pakking og levering belastes separat. Vi tar forbehold om økning i prisene fra underleverandør. Det kan bli belastet tillegg for eventuelt endringer/rettelser som kommer i etterkant av produksjonsstart. Hvis kreditt innvilges, er betaling normalt med forfall innen 14 (fjorten) dager, med mindre annet er avtalt skriftlig. Betaling skjer kontant ved levering hvis ikke kreditt eller forskuddsbetaling er avtalt. En faktureringsavgift belastes med 95,-. Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Den Norske Lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkassoavgifter vil bli belastet kunden.

Retningslinjer for kopiering

Våre kunder er ansvarlig for at rettigheter blir klarert i henhold til den norske åndsverkloven og at andre regler i henhold til norsk lov er fulgt ved kopiering av materialet ved hjelp av MAKE!Graphics. Hvis våre ansatte er i tvil om lovligheten av ethvert kopieringsoppdrag, har de rett til å nekte å utføre oppdraget. For ytterligere informasjon, kontakt en av våre avdelinger.

Personvern

MAKE!Graphics behandler all personlig informasjon og andre sensitive data på en sikker måte og i samsvar med den Norske Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. E-postadressene vil ikke bli utlevert til tredjepart. I forbindelse med produksjonsoppdrag, vil kundebilder og filer lagres på våre produksjonsservere for opp til 4 (fire) uker før materialet slettes permanent, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Feil og mangler i leveransen / Klager og reklamasjon

Oppfatter kunden leveringen som mangelfull forårsaket av MAKE!Graphics, må man reklamere skriftlig innen 7 (syv) dager etter levering/ferdigstilt montering*. Dette gjelder også leveranser som ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt. Dersom reklamasjon leveres for sent, vil man miste muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. For private innkjøp gjelder bestemmelsene i den Norske Kjøpsloven. MAKE!Graphics kan i rimelig utstrekning gi instruksjoner om hvordan leveransen skal håndteres eller hvordan kunden skal handle for å løse problemet. MAKE!Graphics sitt ansvar er i dette tilfellet betinget av at slike instrukser blir fulgt. (*Eksempel montering: Tapet, bilder, foliering). MAKE!Graphics ansvar for feil eller mangler i leveransen eller forsinkelser utover avtalt levering (avsnitt 8) er begrenset oppad til maksimum fakturaverdien eks. mva. av oppdraget. MAKE!Graphics er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. MAKE!Graphics sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den pris som er avtalt for leveransen. MAKE!Graphics ansvar for innsendt materiale for kopiering mm er begrenset til materialenes produksjonskostnader. Hvis du som kunde sender inn materiale av spesielt høy verdi eller affeksjonsverdi, må kunden selv sørge for forsikring for å dekke verdien av materialet.

Angrerett for private kjøp

MAKE!Graphics leverer kun produkter som er produsert spesielt for kjøperen, såkalt «tilpasset-ordre». Derfor gjelder ingen normal angrerett for disse produktene. Hvis kjøperen bestemmer seg for å heve kjøpet, vil kjøper bli belastet for kostnadene som påløper som følge av utført arbeid og materialer som brukes; ref. Angrerettloven. Mellom bedrifter, gjelder ikke angrerett.

Regler for avtalt retur

Varen returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Retur må avtales på forhånd med den avdelingen i MAKE!Graphics som produktet ble levert fra. MAKE!Graphics vil håndtere forespørsel om retur innen 2 (to) virkedager. Når retur er godkjent, vil kunden motta et returnummer som kunden tydelig må markere varene med før de sendes til MAKE!Graphics. Returkostnad er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen.

Leveringstid

MAKE!Graphics vil spesifisere en forventet leveringstid for produksjon ved bekreftelse av ordren / oppdraget. Tid for levering og frakt kommer i tillegg. Oppgitte leveringsdatoer / tider er ikke bindende uten skriftlig avtale. For leveringskritiske oppdrag, anbefales det en egen avtale for å sikre levering til avtalt tid.

Kvittering og bekreftelse av ordre

En ordre er bindende for MAKE!Graphics og kunden når kundens skriftlige eller muntlige bestilling er mottatt og MAKE!Graphics har bekreftet bestillingen.

Frakt og levering

MAKE!Graphics velger normalt den billigste metoden for levering, vanligvis via budtjenester eller Posten. Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig. All frakt bekostes av kunden med mindre annet er avtalt på tidspunktet for bestillingen. For private innkjøp, blir varene sendt i oppkrav på kundens regning. Varer betalt for på forhånd av kunden, sendes ved hjelp av "Norgespakken" (Postens pakketjeneste), forutsatt at pakketypen gjør det praktisk mulig og ikke annet er skriftlig avtalt.

Overføring av risiko

Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av MAKE!Graphics, går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.

Salgspant

MAKE!Graphics har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av Den Norske Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.

Kvalitetsgaranti

Alle ordrer blir produsert i samsvar med MAKE!Graphics standarder for kvalitet. Men visse faktorer er utenfor vår kontroll, og dekkes ikke av vår kvalitetsgaranti, som:

  • Feil i kundens design / layout, tekst, tegnsetting, grammatikk, etc.
  • Dårlig oppløsning eller kvalitet på bilder og logoer
  • Bestilling av feil produkt, produkttype, etc.
  • Tap av data hvis en CD / DVD er skadet, etc.
  • Utilsiktet eller feil bruk, ytre skader, modifisering / endring og manglende vedlikehold

Hvis kundespesifikke krav er avtalt på forhånd garanterer vi at resultatet vil være i samsvar med disse krav. Ved leveranse av messe og utstillingssystemer gjelder produsentenes garantier på systemene. Når det gjelder holdbarhet av papir og andre medier som vi printer eller trykker på, henviser vi til fabrikantenes egne regler og begrensninger. Hvis leveranse ikke tilfredsstiller kundens krav, må kunden straks kontakte MAKE!Graphics ; ref. § 6.

Tvister og verneting

Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Oslo tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.

MAKE!Graphics AS19 April 2023

Tilbake til toppen